آدرس کارگاه و آموزشگاه لعاب پویا اندیش : تهران – خیابان پاسداران – ابتدای گلستان سوم – ساختمان 120 – کارگاه آموزش های لعاب در تهران . تلفن : 22580505